Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp 1380×1380

Quạt Thông Gió Vuông 1380×1380
Mã hàng: SHRV – 1380